20% zľava na všetko > EXTRA20

Doručenie objednávky

Spôsoby doRUČENIA

 

Posielanie tovaru prostredníctvom špedičných firiem GLS:

 • Všetky produkty, ktoré sú skladom, doručíme približne za 2-3 pracovné dní.
 • Tovar ktorý je skladom externe alebo u dodávateľa objednávame u výrobcu alebo distribútora s termínom doručenia 7 pracovných dní

O odoslaní tovaru budeš informovaný/á spôsobom:

 • v deň odoslania zásielky od nás budeš informovaný/á prostredníctvom emailu + SMS
 • v deň doručenia ako príjemca obdržíš SMS, v ktorej nájdeš číslo tvojej zásielky, číslo na kuriéra a predpokladaný termín doručenia, prípadne aj sumu dobierky (pokiaľ si si samozrejme nevybral/a iný spôsob platby alebo sa nejedná o nejakú odmenu alebo darček).

Posielanie tovaru prostredníctvom Zásielkovňa/packeta :

 • všetky produkty, ktoré sú skladom, doručíme za 2 až 3 pracovných dní.
 • v deň odoslania zásielky od nás budeš informovaný/á prostredníctvom emailu pomocou ktorého máš možnosť sledovať si svoju zásielku a taktiež máš možnosť zistiť predpokladaný termín doručenia.

Pred odoslaním zásielky máš možnosť:

 • zmeniť deň doručenia zásielky, ak ti avizovaný termín nevyhovuje,
 • sledovať stav tvojej zásielky na internete, kde ju môžeš aj presmerovať na inú adresu,
 • toto všetko je však možné zmeniť ešte pred odoslaním zásielky od nás, v inom prípade urobíme všetko čo bude v našich silách ;)
 • pri každej objednávke nad 90 EUR je u nás poštovné a balné ZDARMA!

Priebeh dopravy zásielok môžeš sledovať:

Zhrnutie:

POZOR!

Za spôsob platby dobierkou je účtovaný poplatok + 1,5 € k celkovej sume.
Za spôsob platby prevodom na bankový účet nie je účtovaný tento poplatok.

Doprava do 90 € nad 90 €
Kuriér GLS 3,7 EUR 0 EUR
Zásielkovňa 2,5 EUR 0 EUR

 

 

Dodacie podmienky
 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov a typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v objednávke, t. j. najmä odberné miesto, bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho. Tovar bude dodaný kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke prostredníctvom dopravcu, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
 3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim podľa bodu 1.7. VOP.
 4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej lehote po akceptovaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke obchodu.
 5. Ak dôjde k omeškaniu doručenia tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na doručenie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín doručenia tovaru a vydá kupujúcemu potvrdenie.
 6. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, dodací list, záručný list, faktúru alebo doklad o kúpe. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí dodať kupujúcemu namiesto záručného listu faktúru alebo doklad o kúpe.
 7. Ak predávajúci prostredníctvom dopravcu doručí tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve (miesto uvedené kupujúcim v objednávke), kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 4.8. VOP.
 8. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 9. Ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní od prvotného doručovania dopravcom na miesto dodania tovaru a nepodarí sa v tejto lehote tovar doručiť ani opakovane, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 euro za každý deň uskladnenia tovaru. Ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní od prvotného doručovania dopravcom na miesto dodania tovaru a nepodarí sa v tejto lehote tovar doručiť ani opakovane, alebo kupujúci odmietne prevziať tovar, tak vzniká predávajúcemu nárok na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 15 % kúpnej ceny tovaru, pričom tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody (napr. poštovné, balné, náklady na dopravu) voči kupujúcemu, ktoré vzniklo v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti zo strany kupujúceho (neprevzatie tovaru, resp. odmietnutie prevzatia tovaru). Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď sa prvýkrát nepodarilo doručiť tovar kupujúcemu v mieste dodania tovaru a za podmienky, že tovar sa nepodarilo doručiť kupujúcemu ani opakovane, resp. tovar sa stále nepodarilo doručiť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Dopravca je povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia zásielky. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedoručenia tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.4. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny, či iné platby, ktorého od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky
O odoslaní tovaru budeš informovaný/á spôsobom:
Späť do obchodu